OBCHODNÉ PODMIENKY
pre predaj výrobkov dodávaných METALKOV s.r.o.

1. Platnosť

Obchodné podmienky platia pre všetky uzavreté obchodné prípady, obchodné zmluvy a s nimi súvisiacimi dodávkami i dodatočnými dodávkami medzi spoločnosťou METALKOV s.r.o., Niklová 4617 92601 Sereď, ďalej nazývaná ako „Predávajúci“ a obchodným partnerom, ďalej nazývaným “Kupujúci“. Objednaním tovaru „Kupujúcim“ sa považujú Obchodné podmienky za akceptované. Všetky ďalšie odchýlky od Obchodných podmienok nadobúdajú svoju platnosť len písomným potvrdením “Predávajúceho“.

2. Ponuky a uzavretie dohody

Všetky cenové údaje v cenníkoch a ponukách sú nezáväzné až do vzniku obchodno-záväzkového vzťahu. Všetky miery, hmotnosti, zobrazenia, popisy, skice a výkresy v katalógoch a cenníkoch a iných tlačovinách sú oboznamujúce, avšak nezáväzné. Zmena ceny vstupných materiálov oprávňuje Predávajúceho ku zodpovedajúcej zmene ceny. K dohode prichádza až po potvrdení ceny (objednávky) Predávajúcim.

3. Ceny a fakturácia, dodanie,vrátenie
Ceny v ponukách a faktúrach sa rozumejú netto bez DPH exw. METALKOV s.r.o. Sereď. Pre skutočné
zúčtovanie sa rozumejú miery a množstvá skutočnej dodávky alebo služieb. V prípade dopravy až na stavbu – sú tieto náklady fakturované kupujúcemu zvlášť (ak nie je dohodnuté inak). Pri objednávke odlišujúcej sa od cenovej ponuky si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu. Ak sú výrobky paletované na EUR,prípadne obyčajných paletách. Kupujúci je uzrozumený, že EURO paleta bude fakturovaná vo výške 10,00 €/ks ,paleta obyčajná za 4,00 €/ks bez DPH. Po vrátení týchto paliet v nepoškodenom stave späť predávajúcemu do 4 mesiacov od dátumu odberu – sa predávajúci zaväzuje ich odkúpiť späť za cenu poníženú o 10% za opotrebovanie z ceny paliet.Po uplynutí tejto lehoty nie je Predávajúci povinný palety vykúpiť.

Predávajúci môže prijať späť len ním dodávaný tovar, po písomnom odsúhlasení a v nepoškodenom stave. Vrátený tovar bude po odpočítaní 15 % za manipulačný poplatok kupujúcemu dobropisovaný. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť výrobky spoločnosti METALKOV s.r.o. vyrobené podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho okrem prípadov oprávnenej reklamácie.

Čiastočné alebo úplné stornovanie uzavretej objednávky je možné len za podmienky súhlasu predávajúceho a akceptovania storno poplatku vo výške 20%.

1. Predávajúci dodá kupujúcemu predmet zmluvy na dohodnuté miesto v dohodnutom čase. Kupujúci sa zaväzuje odobrať od predávajúceho objednaný tovar na dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

2. Kupujúci je oprávnený dodaný tovar použiť iba v súlade s účelom na aký je určený. V prípade jeho iného použitia predávajúci nezodpovedá za vzniknutú škodu, ktorá tým vznikne na tovare, resp. iným osobám, alebo na iných veciach.

3. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy, ak nemohol dodať pre neposkytnutie riadneho a včasného spolupôsobenia od kupujúceho, v prípade neodvrátiteľnej udalosti a pri meškaní kupujúceho so zaplatením dojednanej splátky, resp. zálohy.

4. Záväzok predávajúceho riadne dodať objednaný tovar na dohodnuté miesto plnenia je splnený. a) dodaním tovaru kupujúcemu na dohodnuté miesto (ak dopravu zabezpečuje predávajúci), b) prevzatím tovaru kupujúcim u predávajúceho (ak dopravu zabezpečuje kupujúci), c) odovzdaním tovaru dopravcovi do miesta plnenia určeného kupujúcim, d) neopodstatneným odmietnutím kupujúceho prevziať tovar, resp. neopodstatneným odmietnutím podpísania dodacieho listu. Predávajúci sa zaväzuje pri odovzdaní tovaru kupujúcemu odovzdať dodací list. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci v prípade dovezenia tovaru priamo na stavbu tento odovzdal osobe, ktorá o sebe prehlási, že je oprávnená tovar pre kupujúceho prevziať. Dodanie tovaru potvrdí oprávnený zástupca kupujúceho, resp. osoba, ktorá o sebe prehlási, že je
oprávnená tovar pre kupujúceho prevziať, svojím podpisom a čitateľne napísaným menom, priezviskom na dodacom liste.

5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, resp. fakturovanú sumu v dohodnutej výške a to do 14 dní od vystavenia faktúry (ak nie je dohodnuté inak).

6. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Do okamihu zaplatenia úplnej ceny kupujúci nie je oprávnený tovar ďalej predávať tretím osobám, vyvážať ho, spracovať, opracovať, uhradiť ním svoje dlhy voči tretím osobám, či inak previesť na tretie osoby, požičať ho, dať ho do zálohy a pod.
Kupujúci je oprávnený ďalej predať prevzatý tovar od predávajúceho iba s písomným súhlasom predávajúceho, avšak ak nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, je povinný upozorniť svojich zákazníkov, že dodaný tovar nie je v jeho vlastníctve a v prípade jeho nezaplatenia je povinný ho vrátiť. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci poruší túto svoju informačnú povinnosť, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny dodaného tovaru, do 14 dní od vystavenia faktúry predávajúcim.

7. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením fakturovanej sumy, zaväzuje sa kupujúci zaplatiť
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z fakturovanej dlžnej sumy, až do jej zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Pokiaľ kupujúci nezaplatí predávajúcemu cenu predmetu zmluvy (príp. jej časť), je predávajúci oprávnený si vziať späť dodaný a nezaplatený tovar podľa tejto zmluvy, pričom sa kupujúci zaväzuje mu poskytnúť pri tom súčinnosť. Predávajúci nie je povinný zmluvnú pokutu vymáhať od kupujúceho, resp. mu ju môže odpustiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa, s prihliadnutím na predchádzajúcu i budúcu obchodnú spoluprácu.

8. Predávajúci preberá záruku za akosť predmetu zmluvy po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

9. Kupujúci je povinný reklamovať vady predmetu zmluvy, príp. jeho časti, zrejmé pri odovzdaní a prevzatí, už pri tomto odovzdaní a prevzatí, inak jeho právo zaniká.

10. Vady, ktoré mohol kupujúci zistiť až neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, je povinný reklamovať najneskoršie do skončenia záručnej doby u predávajúceho a to všetko písomne.

11. V písomnej reklamácii je povinný kupujúci uviesť vady a popísať ako sa prejavujú, zároveň uschovať reklamovaný predmet zmluvy, príp. jej časti, pre obhliadku predávajúceho.

12. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli nesprávnym použitím výrobného, montážneho postupu u kupujúceho, resp. nesprávnou manipuláciou, alebo nesprávnym skladovaním, alebo používaním dodaného tovaru. Reklamáciu môže uplatniť výlučne kupujúci.

13. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si uhradiť škody, ktoré by si spôsobili porušením zmluvných, zákonných povinností. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

14. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si uhradiť škody, ktoré by si spôsobili porušením zmluvných, zákonných povinností. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

15. Tieto obchodné podmienky boli zmluvnými stranami dohodnuté podľa § 273 Obch. zákonníka a tvoria nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, objednávky.

V Seredi: 22.05.2019
Milan Jaška
konateľ METALKOV s.r.o.,
Sereď